หยุดจ่ายเงินสำหรับค่า โฆษณาออนไลน์ !!! เพิ่มยอดขายให้ “ปัง” ภายใน 90 วัน
คลิกดูรายละเอียดคอร์ส
ข้อมูลส่วนตัว / Personal Data
*หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลในครบทุกช่อง / Please fill in all fields.
เงื่อนไข | The Condition
  • เมื่อใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ทางบริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบ ข้อกำหนดและ และยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้บริการของ บริษัท เบ้สท์โปรเกรสชั่น จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ" ) เรียบร้อยแล้ว
  • อนึ่งบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดทำเว็บไซต์ ดังกล่าวขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  • การสั่งซื้อบัตรที่ทำธุรกรรมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ชำระค่าสินค้า และค่าบริการแก่ทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกได้
  • SabaideeSuccess.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ
  • ทางบริษัทฯถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ จากทางบริษัท เบ้สท์โปรเกรสชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) เรียบร้อยแล้ว กรุณาปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์
  • การ ผู้ใช้บริการจะให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างถูกต้อง และตรงต่อความเป็นจริง
  • ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใช้สิทธิของสมาชิกออนไลน์เต็มจำนวน
  • การจองบัตรสัมมนาผ่านระบบการจองทางเพจนั้น ให้ถือว่าการซื้อนั้นยังไม่สมบูรณ์ เป็นเพียงขั้นตอนการจองที่นั่ง และระบบจะถือว่าการสั่งซื้อสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทาง Sabaidee Success ได้รับการยืนยันการชำระค่าบัตรนั้นๆ เข้ามาแล้ว ตามรายละเอียดเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้ในเมลตอบกลับหลังผู้ใช้บริการจองที่นั่ง