SPEAKER
Alisa Shivamanee Thailand
การเดินทางที่พลิกชะตา
การสร้างคุณค่าให้กับโลก ในการเป็นผู้ช่วยผลักดันให้ผู้คนค้นพบความสุข จากการค้นพบพลังของตนเองและมีความสุขสงบภายใน และใช้ความสามารถสูงสุดนั้น อย่างสมดุลในการดำรงชีวิต
ประวัติความเป็นมา

คุณอลิสา ศิวามณี (ชื่อเดิม คุณนภสร สุวรรณประทีป) (คุณเชอรี่)

 

ด้วยความเชื่อ ว่า มนุษย์สามารถทำและเป็นได้ทุกอย่าง ถ้าเขามีความเชื่อว่า เขาทำได้แน่นอน และหากมนุษย์ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง เขาสามารถเพิ่มศักยภาพของตัวเองได้สูงสุด ไม่มีใคร หรือ ชนชาติใด ไม่มีความสามารถ หากเขาเพียงแต่ ได้มีโอกาสเลือกศึกษากับผู้รู้ที่ถูกต้อง และเมื่อเขาสามารถค้นพบความสามารถนั้น เขาสามารถดูแลตนเอง และครอบครัวได้ดีแล้ว เขาจะสามารถเป็นผู้ให้คุณค่าแก่ชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน

กว่า 20 ปี คุณเชอรี่ จึงมีความมุ่งมั่น ในการแสวงหาความรู้ ฝึกฝนตนเองและฝึก อบรมหลักสูตรต่างๆ มากมาย ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ จากโค้ชชั้นนำ  ทั้งด้านธรรมะ การพัฒนาศักยภาพสูงสุดภายในตัวเอง การพัฒนาการทำธุรกิจ การขาย การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจแบบใหม่ๆทั้งทุกด้าน มากมาย

คุณเชอรี่ ค้นพบว่า เป้าหมายของการเกิดมา คือการสร้างคุณค่าให้กับโลก  ในการการเป็นผู้ช่วยผลักดันให้ คนค้นพบความสุข อย่างสมดุลในการดำรงชีวิต

ในวัย 20 ปี ในสมัย นักศึกษา เป็นผู้นำ กิจกรรมเพื่อสังคมมากมายกว่า 100 โครงการ  โดยสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ และฝึกธรรมะ และดำรงตำแหน่งดังนี้ในวัย 20 ปี ในสมัย นักศึกษา เป็นผู้นำ กิจกรรมเพื่อสังคมมากมายกว่า 100 โครงการ  โดยสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ และฝึกธรรมะ และดำรงตำแหน่งดังนี้

  • ประธานชมรมพุทธศิลป์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 3  สมัย ( 2537-2539 )
  • ประธานชมรมกรรมการฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่  ( 2539 )
  • ประธานชมรมพุทธสัมพันธ์และเครือข่ายนักศึกษา 80 สถาบัน ทั่วประเทศไทย ( 2538-2548 )
 จบการศึกษา ปริญญาตรีคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ปริญญาโท ด้านการตลาด จาก มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์การการเป็นผู้บริหารระดับสูงและเป็นที่ปรึกษา ด้านการขายและการตลาด อุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำระดับโลก มากว่า 20 ปี ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการ จำหน่ายสินค้านำเข้าหลากหลายในธุรกิจ ออนไลน์ กว่า 40 แบรนด์

และในปี 2561 ได้ก่อตั้งจึงได้ก่อตั้งบริษัท สบายดี ซัสเซส  ด้วยความปราถนา ที่ต้องการสร้างคุณค่าให้กับประเทศไทย ในด้านการเพิ่มความรู้ใหม่ๆ ให้กับคนไทย  จึงได้ เริ่มนำ วิทยากรต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านต่างๆ เข้ามาสอน